เทคนิคการสอนของอาจารย์อุ๊

ไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีหรือแย่ที่สุด เราต้องใช้ผสมผสานกัน โดยเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบริบท เช่่น วัตถุประสงค์ จำนวนนักเรียน พฤติกรรมเด็ก และเวลา