คนทำงานเก่งใช้สมุดกราฟ

เพราะการใช้สมุดกราฟทำให้เราสามารถจดบันทึกได้เป็นระเบียบมากกว่า วาดกราฟหรือแผนภูมิประกอบได้ง่าย และที่สำคัญคือทำให้เราได้เรียบเรียงตรรกกะความคิด เราจึงต้องเรียนรู้และฝึกใช้สมุดกราฟ

เทคนิคการสอนของอาจารย์อุ๊

ไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีหรือแย่ที่สุด เราต้องใช้ผสมผสานกัน โดยเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบริบท เช่่น วัตถุประสงค์ จำนวนนักเรียน พฤติกรรมเด็ก และเวลา